facebook

Стратегически план на НБУ 2023 - 2028

Финансов план за реализиране

Финансовото обезпечаване и реализацията на проектите ще се извършва след остойностяването на отделните дейности, заложени в тях, със средства от фондовете на НБУ и по външни проекти. Това ще става след ежегодно утвърждаване на Бюджета на НБУ от Настоятелството.