facebook

Стратегически план на НБУ 2023 - 2028

Стратегически проекти 2023 – 2028

ПРОЕКТ № 1

РАЗВИТИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ И ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Ръководител: доц. д-р Кристиян Постаджиян

Eкип: д-р Георги Текев, проф. д-р Пламен Бочков, Иван Нейков, доц. д-р Юлияна Гълъбинова, доц. д-р Виктор Аврамов, гл. ас. д-р Екатерина Цветанова, Христо Панчугов, Елеонора Александрова, Лилия Колова, Сава Керелезов, студент Йоана Йосифова и докторант Георги Кирков

Цели на развитието:

 1. Разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни програми.
 2. Въвеждане на нови съвременни, гъвкави и ефективни форми и методи на обучение.
 3. Подобряване на административното подпомагане и консултиране на студентите.
 4. Развитие на нормативната уредба на НБУ в контекста на промените в законодателството в страната и външния мониторинг на учебните програми, преподаватели и студенти.

 

ПРОЕКТ № 2

РАЗВИТИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

 

Ръководител: доц. д-р Маргарита Станкова

Eкип: гл. ас. д-р Емилия Димитрова, проф. д-р Лилия Гурова, доц. д-р Галина Сачанска,
доц. д-р Димитър Атанасов, проф. д-р Милена Шушулова, доц. д-р Едуард Маринов, докторант Нина Йорданова, докторант Валя Богословова

 

Цели на развитието:

 1. Развитие на нови практики и усъвършенстване на настоящите за подпомагане на научноизследователски и творчески дейности, насочени към повишаване на видимостта на университета в национален и в международен план;
 2. Повишаване на участието на НБУ в международни научни и образователни мрежи;
 3. Увеличаване на значимите научни постижения и публикационна активност на преподавателите;
 4. Създаване на добри интердисциплинарно ориентирани екипи от изследователи и добри партньорства с бизнеса и външни организации;
 5. Поддържане на качествени докторски програми, школи и майсторски класове и активно включване на студенти.

 

 

ПРОЕКТ № 3

РАЗВИТИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ОБЩНОСТ

 

Ръководител: проф. д-р Людмил Георгиев

Екип: проф. д-р Веселин Методиев, проф. Пламен Дойнов, д.н., д-р Георги Текев,
проф. Мони Алмалех, д.н., проф. д-р Христо Тодоров, проф. д-р Михаил Неделчев,
проф. Райна Николова, д.н., доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Албена Павлова,
студент Йоана Йосифова

 

Цел: Да предпостави условията и да развие създаването на непрекъснато осъвременяваща се, активно сътрудничеща си и добронамерена университетска общност в НБУ чрез:

 1. Създаване на теоретична рамка на проекта.
 2. Диференциране на съществуващите общности в НБУ.
 3. Анализ на общностите в НБУ и определяне на точките на приобщаване.
 4. Създаване насъвременна инфраструктура за общностното изграждане и развитие.

 

 

 

ПРОЕКТ № 4

РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И СИГУРНОСТТА НА НБУ

 

Ръководител: д-р Георги Текев

Състав: Александър Захариев, Галя Монова, Елеонора Александрова, доц. д-р Кристиян Постаджиян, Румяна Каменова, Румяна Юрукова, Сава Керелезов, Яни Андреев. При разработването на проекта са ползвани консултации от преподаватели и студенти на НБУ, външни консултанти по архитектура, строителство и сигурност.

 

Цели на развитието:

 1. Учебна база по съвременни стандарти и с възможности за практическа работа.
 2. Среда за развитие на приоритетни за НБУ научни и творчески области.
 3. Пространства за културно-образователни проекти, превръщащи НБУ в разпознаваем център.
 4. Приобщаващ, „зелен“, достъпен и сигурен университет.

 

 

 

ПРОЕКТ № 5

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА КОМУНИКАЦИЯ

 

Ръководител: Христо Панчугов

Екип: доц. д-р Юлияна Гълъбинова, доц. д-р Кристиян Постаджиян, доц. д-р Едуард Маринов, гл. ас. д-р Екатерина Цветанова, доц. д-р Ася Иванова, доц. д-р Снежина Петрова, Елена Гюрова, Кръстина Петрова, Валентин Вълканов, Елеонора Александрова

 

Цели на развитието:

 1. Създаване и поддържане на интегриран образ на НБУ, основан на споделените вътрешни ценности и поддържане на положителен пример в обществото;
 2. Идентифициране и свързване на университета с общественозначими каузи;
 3. Развитие и усъвършенстване на механизмите за поддържане на мрежата от партньорства на НБУ;
 4. Усъвършенстване на система от стимули, които да „отварят“ университета към външни публики за утвърждаване на положителния имидж на университета и разпространение на неговите постижения.
 5. Подобряване на интегрираността на НБУ в непосредственото обкръжение на средата.

 

 

ПРОЕКТ № 6

Интернационализация на академичните дейности

 

Ръководител: проф. д-р Христо Тодоров

Екип: проф. д-р Васил Гарнизов, гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, проф. д-р Кристиан Банков, гл. ас. д-р Методи Методиев, д-р Стефани Калдаръмова, д-р Мариета Цветкова, Лили Колова, Екатерина Бръзицова

 

Цели на развитието:

През следващия петгодишен период трябва да се постигне по-висока степен на интернационализация на основните академични дейности на НБУ. С оглед на това университетът си поставя за цел да открие и използва нови възможности за:

 1. развитие на нови учебни програми на чужд език и тяхното популяризиране зад граница (цел 1);
 2. привличане и задържане на нови чуждестранни студенти (цел 2);
 3. подобряване на квалификацията на българските преподаватели в НБУ(цел 3);
 4. привличане на висококвалифицирани чуждестранни преподаватели в НБУ (цел 4);
 5. осъществяване на международни изследователски, образователни и творчески проекти, намиране на нови форми на сътрудничество с чуждестранни университети (цел 5);
 6. пълноценно участие на НБУ в „Еразъм+“ и в обединението ERUA 2 (цел 6).
ПРОЕКТ № 7

ФИНАНСОВО РАЗВИТИЕ НА НБУ

 

Ръководител: д-р Георги Текев

Екип: Румяна Юрукова, проф. д-р Людмил Георгиев, проф. д-р Пламен Бочков, доц. д-р Кристиян Постаджиян, Владимир Николов, Георги Хорозов

Цели:

 1. Разработване на система за изследване на финансовата ефективност на структури и дейности в НБУ.
 2. Разработване на система за набиране на средства.
 3. Прогноза за финансовото развитие на НБУ.
 4. Разработване на инвестиционна рамка на финансовите ресурси на НБУ.