facebook

Стратегически план на НБУ 2023 - 2028

Визия за развитието на НБУ до 2028 г.

 1. Да актуализира и повишава качеството на образованието, което предлага чрез:
 • Създаване на нови уникални учебни програми и актуализиране на съществуващите, насочени към пазара на труда и изискванията на новото време, отразяващи любопитството на младите хора и техните очаквания за реализация, и изготвени в сътрудничество с външни партньори;
 • Развиване и прилагане на нови, гъвкави и ефективни форми на преподаване с включване на експерти от практиката в обучението, въвеждане на академични дискусии, фокус върху казуси и визуализиране на образователния процес, баланс между дигитални и класически методи на преподаване и оценяване, основани на резултати;
 • Обучение, насочено към образователните потребности на студента, подготовка на личности с висока култура, умения за критично мислене, находчивост, практични знания и умения, стимулиране на духовното израстване и възпитание;
 • Насърчаване на вътрешноуниверситетската мобилност на студентите и свободата на избор;
 • Включване на студентите и докторантите във всички етапи на образователните, изследователските и творческите процеси;
 • Привличане на млади преподаватели, отличени докторанти, постдокторанти, учени и експерти с международна известност и постоянно действаща система за „обучение на обучителите“;
 • Развитие на продължаващото обучение като „образование точно навреме“ за професионална квалификация и като основа за създаване на нови програми за образователна степен;
 • Актуализиране на системата за вътрешна акредитация на програмите като система за вътрешен контрол на качеството и като индикатор за откриване, развитие и закриване на учебни програми.

 

 1. Да развива изследователска и творческа дейност с висок стандарт чрез:
 • Поддържане на добра среда и създаване на стимули за провеждане на новаторски изследвания, които да се използват в преподаването, от политиката, бизнеса и обществото;
 • Привличане на водещи изследователи и творци, стимулиране на качествена публикационна и публична дейност и стремеж към международно признание и видимост;
 • Създаване на нови школи и майсторски класове на големи имена в науката и изкуството за изявени студенти и подкрепа на таланти;
 • Активно включване в международната научна и образователна общност, национални и международни мрежи в областта на науката и изкуството;
 • Насърчаване на интердисциплинарни екипи от изследователи, които развиват съвременни научни идеи и участват във вътрешни и външни проекти за тяхното осъществяване, изпълняват проекти по поръчки на бизнеса и комуникират с външни организации;
 • Инвестиция в докторски програми и активно включване на докторантите и постдокторантите в научноизследавателската и творческата дейност;
 • Създаване и участие в проекти, подкрепящи и подпомагащи институционалното развитие на НБУ.
 1. Да осигури съвременна и приятелска среда за учене, израстване и взаимодействие чрез:
 • Развитие на университетското общество чрез съчетание на разнообразие от общности, съзвучно с промените и съхраняващо ценностите на НБУ, като приятелска и приемаща среда за изграждане на личности, ориентирани към развитие и израстване през целия живот;
 • Поддържане на форми на общооуниверситетски форуми за дискусии и дебати по актуални обществени и научни теми;
 • Развитие на клубната форма на дейност ;
 • Развитие на алумни общността и включването им в университетския живот;
 • Добра комуникация на философията и ценностите на НБУ и подпомагане на тяхното интегриране в живота на студенти, преподаватели и администрация;
 1. Развитие на материалната среда и условията за обучение и провеждане на научна и творческа дейност в съответствие със съвременните стандарти за достъпна приобщаваща среда, и зелени политики, развиващи НБУ в зелен университет. Съхраняване на НБУ като зона на сигурност.
 2. Да оптимизира ефективността си чрез:
 • Развитие на гъвкава организационна и управленска структура, базирана на предприемчивост, децентрализация и споделена институционална култура;
 • Диверсифициране на източниците на финансиране;
 • Реформиране на учебните програми, университетски структури и процеси;
 • Актуализация на системите за атестация на академичния и административния състав чрез въвеждане на качествени критерии за оценяване и създаване на нови стимули;
 • Развитие и прилагане на програми за обучение за академичния и административния състав.
 1. Да осигурява добра връзка между университета и обществото чрез:
 • Поддържане на добър имидж и положителен пример в обществото чрез своите споделени ценности;
 • Свързване на университета с определени значими обществени каузи;
 • Участие в развитието на средата – града, държавата, континента, планетата и подготовка на лидери с перспективи в социални, културни, икономически и екологични сфери, засягащи век;
 • Идентифициране на външни партньори (работодатели, браншови организации, неправителствени институции и др.) и създаване на система за ефективно взаимодействие с тях. Реализация на проекти по поръчка на външни потребители;
 • Разпространение на своите постижения и повишаване на рейтинга на университета в национален и международен план;
 • Ангажиране на студентите и алумните като поддръжници на университета във взаимодействието му с външната среда;
 • Работа в мрежи с други университети за взаимно признаване и провеждане на периоди на обучение, създаване на общи изследователски и творчески структури.