facebook

Стратегически план на НБУ 2023 - 2028

Мисия. Академичен профил. Ценности и образователна философия на НБУ

МИСИЯТА НА НБУ е да бъде свободен, независим и динамичен университет:

  • ориентиран към своите студенти като изгражда цялостни, независими, предприемчиви, и социално отговорни личности, чрез споделено лидерство между студенти и преподаватели;
  • иновативен и предприемчив в развитието на университетското образование, научните изследвания и творчеството чрез общо класическо, интердисциплинарно и специализирано обучение, и научни изследвания и творческа дейност в отворени международни мрежи;
  • развиващ университетската общност като разпознава, уважава и насърчава талантите и приносите на студентите, преподавателите и администрацията;
  • отворен към външната среда със своя академичен потенциал и реагиращ на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти.

 

 

 

АКАДЕМИЧНИЯТ ПРОФИЛ НА НБУ е в областта на:

  • науките за човека и обществото;
  • природните и биомедицинските науки;
  • новите технологии;
  • изкуствата.

 

 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ НА НБУ

 

Нов български университет приема като ръководно начало на всички свои дейности следните основни ценности.

Разностранно образование, основано на свободен избор

НБУ продължава традицията на либералното образование, като предлага голямо разнообразие от общообразователни курсове с широки възможности за избор от страна на студентите. На основата на това общо образование се осъществява постепенно специализиране и се надстроява практическо обучение. При това постоянно се съблюдава изискването за интердисциплинарност.

Личността на студента

Образователната дейност на НБУ е насочена към разгръщане и реализация на потенциала на студентите. Това става при безкомпромисно уважение към достойнството на личността на студента и зачитане на неговите интереси.

Почтеност (или интегритет)

НБУ създава и поддържа такива отношения между хората, които подкрепят и насърчават искреността, честността, почтеността, надеждността и лоялността в поведението на всеки един от неговите членове.

Равни възможности

НБУ гарантира равно зачитане на легитимните интереси на своите студенти, преподаватели и служители и им предоставя равни възможности за изява и реализация на техните способности.

Плурализъм

НБУ признава и насърчава разнообразието на гледни точки, идеи, ценностни нагласи, вкусове, насоки и начини на действие. Той предоставя широки възможности за свободно и открито изразяване и отстояване на различни мнения, убеждения и политически възгледи.

Интелектуална честност

НБУ признава високата ценност на истината в науката и живота и с всички достъпни за него средства се противопоставя на фалшификациите, манипулациите и злоупотребите с информация.

Иновативност

Още от момента на своето създаване НБУ е приел за свое основно задължение пред българското общество да търси, изпробва, прилага и утвърждава новото в науката, образованието и живота. 

 

 

Хармония между природа и общество

За НБУ природата представлява ценност от най-висок порядък, а не просто средство за реализация на човешките стремежи. Ето защо за нас нейното опазване е първостепенна задача. Важна част от тази задача е култивирането на екологично съзнание в нашите студенти.

Хуманизъм/Човечност

На фона на нарастващата роля, която играят в живота на съвременните общества машините и изкуственият интелект, грижа на НБУ си остава съхраняването и утвърждаването на хуманността във всички измерения.

Толерантност

Свободата на личностна изява и насърчаването на разнообразието, зад които застава НБУ, са възможни само при наличие на високо ниво на толерантност в отношенията между хората.

Общуване и общностен живот

Всички големи образователни, изследователски и обществени цели на НБУ могат да бъдат постигнати само от жива и активна университетска общност с пълнокръвен общностен живот. Формирането и поддържането на такава общност е задача от ключово значение за доброто бъдеще на университета.