facebook

Стратегически план на НБУ 2023 - 2028

Система за контрол и оценка на изпълнението

Предмет на оценката на политиката е нейната резултатност, нейният „успех” –очакван или вече постигнат. Оценката представлява систематично изследване, което се извършва, за да се преценят връзките между входовете, дейностите, изходите и резултатите от изпълнението на програмата, от една страна, и факторите в програмната среда, от друга страна.