facebook

Стратегически план на НБУ 2023 - 2028

НБУ е институция, в която учим студентите как да мислят, а не какво да мислят… Наша основна цел е да развиваме образованието,  знанието и мъдростта за доброто на обществото.

 

Глобализацията и интернационализацията оказаха голямо въздействие върху системата за висше образование в световен мащаб. Засилената междуниверситетска конкуренция, въвеждането на университетски рейтинги, променящото се търсене на висшето образование, влияещо на информационните и комуникационните технологии, и необходимостта от висококвалифицирана работна ръка засилиха тенденциите, насочени към ускорена трансформация на висшето образование. На този фон задължаващото определение „нов“ в названието на Нов български университет насърчи стремежа към търсене на по-привлекателни и печеливши форми за предоставяне на качествени образователни услуги.

Положителено влияние върху развитието на университета ни осъществиха заложените в Стратегическия план за развитие на НБУ (2017 – 2022 г.) основни цели, предприетите мерки за реализирането им и получените резултати. Осъществените проекти в тази стратегия доведоха до съществен напредък, но проявиха и необходимостта от поставянето на нови цели, съответстващи на актуалните предизвикателства, особено във връзка с ускореното развитие на дигиталните технологии, с интензивната дискусия в глобален мащаб за новите изисквания пред висшето образование и особеностите в очакванията, образователните потребности и възможностите на новите поколения за ролята на висшите училища в бъдещата им житейска реализация.

Анализът на постигнатото през последните години и на новите предизвикателства пред системата на висшето образование показа необходимостта от изготвяне и приемане на нов Стратегически план за развитие на НБУ, който да гарантира устойчивото му развитие и високата му конкурентоспособност за следващия петгодишен период.

 

Стратегически план на НБУ 2023-2028